Normotvorná činnost v oblasti PO

Naše společnost se aktivně podílí na tvorbě norem v Technické normalizační komisi č. 27 a č. 132 při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Pracovníci společnosti K.B.K. fire, s.r.o. jsou spoluautory norem např.: ČSN 73 0848 – Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody a ČSN 73 7507 – Projektování tunelů pozemních komunikací.