Preventivní činnost na úseku PO a BP

Povinnosti zaměstnavatele vyplývají z platné legislativy ČR pro oblast BOZP:
zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., zákon č. 258/2000 Sb.

– Zpracování kompletní dokumentace BOZP.
– Identifikace a vyhodnocení rizik.
– Kategorizace prací.
– Provádění vstupních a periodických školení.
– Poradenský a konzultační servis v otázkách zabezpečení BOZP.
– Odborná pomoc při řešení a odškodnění pracovních úrazů a nemoci z povolání
– Zastupování klienta při jednání s OIP.
– Provádění pravidelné kontrolní činnosti pracoviště ve smyslu §102, odst. 3 ZP.
– Provádění tématických prověrek bezpečnosti dle ZP.
– Návrh a realizace bezpečnostního značení pracoviště dle NV č. 11/2002 Sb.
– Výkon osoby odborně způsobilé v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb.
– Zpracování provozních řádů, řádů skladů a bezpečnostních předpisů.
– Veškeré další služby v oblasti BOZP.