Těsnění prostupů kabelů, potrubí a spár

Prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických potrubních rozvodů, kabelových a jiných elektrických rozvodů apod. požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. Těsnění prostupů musí dle čl. 6.2 ČSN 73 0810 splňovat požadavky čl. 5.7.8 ČSN EN 13 501-2 a musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností požárně dělící konstrukce (max. EI 60), a to v případě že se jedná o:

  • hořlavé kanalizační potrubí (třídy reakce na oheň B až F) o světlém průřezu větším než 8 000 mm2 (EI/EW-UU nebo EI/EW-CU),
  • hořlavé potrubí (třídy reakce na oheň B až F) s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny světlého průřezu větším než 15 000 mm2 (EI/EW-UC),
  • – hořlavé (třídy reakce na oheň B až F) potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů světlého průřezu přes 12 000 mm2 (EI/EW-UC),
  • – svazky kabelových elektrických rozvodů s izolací (povrchové úpravy) šířící požár a celkové hmotnosti větší než 1,0 kg.m-1 (do hmotnosti se započítávají jen izolace, které mohou hořet).

Prostupy dvou a více hořlavých potrubí, jejichž vzájemná vzdálenost je menší než 10 × průměr potrubí musí být utěsněna požárními ucpávkami bez ohledu na průměr prostupujícího potrubí.

Naše společnost využívá při dodávkách a montážích Těsnění prostupů kabelů, potrubí a spár požárně dělícími konstrukcemi systému PROMAT, HILTI, INTUMEX (www.promatpraha.cz, www.hilti.cz, www.intumex.cz).

Katalogový list