Projekční činnost v oblasti PO

Společnost K.B.K. fire, s.r.o. se mimo jiné zabývá zajišťováním preventivní požární ochrany na pozemních objektech a dopravních stavbách (tunelech).
Naše společnost nabízí komplexní služby v oblasti preventivní požární ochrany, zajišťujeme:

– Zpracování dokumentace požární ochrany ve smyslu §15 zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na §27 vyhl. MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci jakou jsou:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
 • posouzení požárního nebezpečí
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řád
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • dokumentace zdolávání požárů
 • řád ohlašovny požárů
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • požární kniha
 • dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.